Uppdrag
Sjöfartsverket
2023 -
Projektledning IT-Säkerhetsprojekt
Martins nuvarande uppdrag är på Sjöfartsverket i Norrköping, och rollen är Projektledare för ett par IT-säkerhetsrelaterade projekt.Saab Group IT

2021 - 2022
Programledning IT-Säkerhetsprojekt
Uppdraget avslutades 2022-12-31 på Martins begäran.
Martins uppdrag på Saab Group IT var inom program- och projektledning för ett IT-säkerhetsprogram. Programmet syftade till att genomföra 10 olika IT-säkerhetshöjande åtgärder inom ett av Saabs nätverk. Under perioden 2021-04-01 till 2021-06-30 var Martin biträdande Programledare, men under perioden 2021-07-01 till 2022-12-31 hade Martin huvudansvar för Programmet "IT Security Uplift".LFV

2019 - 2021
Systemingenjör/Teamledare
Uppdraget avslutades 2021-03-31.
Martins har på LFV jobbat som Systemingenjör och Teamledare i projektet Remote Tower Services. Projektet har syftat till att bygga upp en helt ny flygledningscentral för distansledd flygledning på Arlanda i Stockholm. Arbetet som systemingenjör innefattade kravhantering i kravhanteringsverktyget DOORS (där Martin tog fram en strategi för hur LFV skulle arbeta med kravhantering i detta projekt), test och testplanering.  

Autoliv / Veoneer
2017 - 2019
Systemingenjör
Uppdraget avslutades 2019-01-24 på Martins egen begäran.
I Martins uppdrag som Systemingenjör på Veoneer (tidigare Autoliv) arbetade Martin med FMEA-analyser av Autolivs produkter. Arbetet bedrevs i teamform och spände över flertalet produkter och projekt.

Saab Aeronautics
2013 - 2017
Systemingenjör
Uppdraget avslutades 2017-06-30 på Martins egen begäran.
Arbete med specifikation, utveckling, integration, testning och verifiering av ett nytt delsystem till ett svenskt flygplan. Arbetet innefattar täta kontakter med utländska underleverantörer och drivs mot en mycket pressad tidsplan och kostnadsplan.

Saab Aeronautics
2012-2103
Teamledare
Hade ansvar som teamledare för en 10-mannagrupp bestående av materielgruppsansvariga, systemingenjörer och mjukvaruutvecklare. Hade ansvaret för planering och resurssäkring av ändringsärenden till de olika flygplanseditionerna. Veckovisa avstämningsmöten har hållits med teamet där progressen i de olika materielgrupperna har följts upp.

Saab Aeronautics
2012-2103
Teamledare
Hade ansvar som teamledare för en 10-mannagrupp bestående av materielgruppsansvariga, systemingenjörer och mjukvaruutvecklare. Hade ansvaret för planering och resurssäkring av ändringsärenden till de olika flygplanseditionerna. Veckovisa avstämningsmöten har hållits med teamet där progressen i de olika materielgrupperna har följts upp.

Saab Aeronautics
2010-2013
Systemingenjör
Arbetade i ett uppdrag på SAAB Aeronautics som systemingenjör för test, funktionsövervakning och registeringsfunktionerna i JAS 39 Gripen. Mitt arbete innebär att designa ovan nämnda delsystem så att gällande krav uppfylls oh vara länken mellan de olika materielgrupperna och programmerarna som kodar test, funktionsövervakning och registeringen i Gripen C/D.
Jag hade ansvaret för leveranser av databaser samt systemrapporter för det aktuella delsystemet.

Saab Aeronautics
2010-2011
Mjukvaruingenjör
Arbetade i ett kortare uppdrag på SAAB Aeronautics som mjukvaruingenjör i funktionen Mission Data Management i JAS 39 Gripen. Mitt arbete innebar att implementera förändringar i detta system och att i samband med detta testa och verifiera ändringen. Även uppdatering av mjukvarudokument
låg på mitt ansvar. Mjukvaruutvecklingen skedde i språket Pascal D80 i UNIX-miljö och kraven på utvecklingsprocessen är omfattande då det handlar om flygande mjukvara.

Electrolux Home Appliances
2010-2010
Projektledare
Projektledare för ett internationellt utvecklingsprojekt mot Electrolux som syftade till att ta fram ny styrelektronik för en serie centraldammsugare. Projektet innefattade hård- och mjukvaruutveckling av flertalet produkter där låg produktionskostnad är ledordet. Den nyutvecklade centraldammsugaren kommer även att innehålla ny funktionalitet. Min roll som projektledare innefattade förutom att leda utvecklingsteamet på Rejlers även att sköta kravhantering samt all kommunikation gentemot Electrolux och dess amerikanska dotterbolag Beam som var produktägare.

Rejlers Energitjänster
2010-2010
Projektledare
Projektledare för ett utvecklingsprojekt mot Rejlers Energitjänster som resulterade i ett energiövervakningssystem för hyresfastigheter. Syftet med systemet är att ge användarna en bättre överblick över hur deras livsstil och beteenden påverkade energiförbrukningen. Projektet innefattade omfattande hård- och mjukvaruutveckling samt trådlös kommunikation via EZMacPro (som är ett protokoll utvecklat av Silicon Laboratories). Min roll som projektledare innefattade förutom att leda utvecklingsteamet på Rejlers även att sköta kravhantering samt all kommunikation gentemot kunden Rejlers Energitjänster.

Ericsson
2009-2009
Testdesigner
Uppdraget var ett teststabiliseringsprojekt med syfte att öka First Pass Yielden på Ericssons produktionsanläggning i Katrineholm. Bakgrunden till projektet var att Ericsson hade haft problem med falskfel och instabila tester i deras produktionstestutrustning. I arbetet ingick således analys av testresultat, felsökning av testutrustning och implementering av teststabiliserande åtgärder. Åtgärderna består av testprogramsändringar, testmetodiksändringar, att ta fram förslag till mekaniska åtgärder och omkonstruktioner av testfixturer och utbildning av produktionspersonal. Under det här uppdraget arbetade jag bland annat med testfixturer, IdeFix, BoundaryScan, ScanWorks, ClearCase.

Ericsson
2008-2008
Systemutvecklare
För Rejlers räkning genomförde jag ett förstudieprojekt inom slitageövervakning för testfixturer. Projektet gick ut på att skapa mjukvara i C för automatisk identifiering av lysdioder med avseende på diodens färg. Inom projektet har IAR Embedded Systems/AVR Studio använts som utvecklingsmiljö och aktuell MCU på målsystemet var en ATMega2560. I projektet samplades en RGB-sensor och mätvärdena utvärderades sen för att kunna bestämma färg på avläst lysdiod.
Syftet med projektet var att kunna automatisera testförfarandet för i första hand Ericssons korttest.

De La Rue Cash Systems
2007-2008
Systemutvecklare
En av De La Rues produkter behövde genomgå en modernisering och kostnadsreducering och i det här projektet ansvarade jag för mjukvaruutvecklingen som bedrevs i C. Den utvecklingsmiljö som användes var CodeVision / AVR Studio och utvecklingen skedde mot en ATMega32 respektive en ATMega64 från AVR. I projektet ingick bland annat kommunikation via RS-232, RS-485, USB, stegmotorstyrning via PWM, kalibrering av optiska sensorer, tjockleksmätning av sedlar mm.

Ericsson
2007-2007
Testdesigner
Har jobbat på Ericsson i Katrineholm med systemtest för produkten AXD301. Arbetet innebar att ta fram tester och testmetoder som skulle användas av produktionspersonalen för genomförande av funktionstest av AXD-noden innan leverans till kund. Projektet innebar täta kontakter med designavdelningen i Ungern.

De La Rue Cash Systems
2007-2007
Systemutvecklare
Utveckling av en testcontroller för testfixturer som är avsedda att testa kretskort som sitter monterade i sedelhanteringsmaskiner av bankomattyp. Utvecklingen av testcontrollern skedde mot en AVR-processor (AT90CAN128). Programmeringsspråket var C och CodeVisionAVR
respektive AVR Studio användes som utvecklingsmiljö. Funktionaliteten för test controllern innehåller bland annat seriell kommunikation (via RS-232) mot en PC, PWM för styrning av modellservon samt kommunikation via CAN-interfacet.

Ericsson
2006-2006
Elektroniktestare, montör, leveranskontroll
Diverse elektronikarbete på Etteplans kontor i Norrköping med testfixturer som levererades till främst Ericsson i Katrineholm. Arbetet bestod mestadels av montering och lödning av komponenter samt slutmontering och injustering av fixturerna.

Saab Aeronautics
2004-2006
Systemingenjör, test och underhåll
TMS-systemet (Tactical Mission System) är ett taktiskt uppdragssystem som utvecklas av Saab Aerosystems för kunden NATO Helicopter Industries. Här hade jag ansvar för att design av systemet genomfördes så att krav gällande framförallt testtäckning och fellokalisering men även underhållsmässighet uppfylldes. Vidare arbetade jag mycket med testanalyser på både apparat- och systemnivå i syfte att utreda om samtliga testkrav uppfylldes. Kravhantering via DOORS och dokumenthantering via PVCS.

Saab Aeronautics
2002-2004
Underhållsingenjör
Uppdraget innebar att arbeta som underhållsingenjör inom test och underhåll för JAS39 Gripens styrsystem. Underhållsingenjören designar och uppdaterar underhållssystemet för ny utrustning och beskriver och genomför ändringar i underhållssystemet när tekniska ändringar
implementeras som påverkar utformningen av underhållssystemet. I underhållsingenjörens arbetsuppgifter ingår olika underhållsanalyser, såsom MSG-3 (Maintenance Steering Group - rev 3), testutvärderingar, testmetodbeskrivningar, framställande av kravdokument för inbyggd test,
framställande av kravdokument för fellokalisering samt framställande av instruktioner som används av flygplanstekniker.

Bluetronics AB
2001-2001
Systemutvecklare
Testingenjör. Utveckling av testsystem för Bluetronics Bluetoothmoduler. Utvecklingsmiljö Visual C++.

Bluetronics AB
2001-2001
Examensarbete, systemutvecklare
Examensarbete. Utveckling av testsystem för Bluetronics WLAN-moduler. Programmering av mikrokontroller (PIC) i språket C samt design av FPGA.

De La Rue Cash Systems AB
1997-1998
Testoperatör
Test och verifiering av nya tekniska lösningar på De La Rues sedelhanteringsutrustningar.